ไทย border= English
 

เนเธ™เธฐเธ™เธณเน€เธงเน‡เธ�? width=

ให้บริการงานด้านการบำบัดด้วยแนวทางแห่งการเจริญสติ จากหลากหลายเครื่องมือ และหลายศาสตร์ โดยการนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพของแต่ละคน แนวทางหลักๆ คือปรัชญาและเทคนิคของโยคะ นพลักษณ์ และอื่นๆ เช่น การสื่อสารเพื่อสันติ จิตวิทยาซาเทียร์ จิตวิทยาเพื่อการรู้เท่าทันตัวเอง 
การให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาพลังชีวิต การฝึกสมาธิ ไม่ว่าจะใช้ศาสตร์ใด หัวใจสำคัญของการเรียนรู้และปฏิบัติคือ ความสามารถในการเท่าทันตัวเอง และความสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบัน ซึ่งนั่นคือสติ โดยเป้าหมายงานของโยสุดา มุ่งไปสู่ความเข้าใจในตัวเอง สุขภาพที่ดี รู้จักวิธีที่จะแก้ปัญหาและเผชิญหน้ากับปัญหา รู้วิธีสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนสำคัญและคนที่เราต้องการได้อย่างเหมาะสม รู้ขอบเขต ความสมดุล ของตัวเอง รุ้จักรักและกรุณาต่อตัวเองและผู้อื่น รู้วิธีที่จะผ่อนคลายกายและจิตใจเมื่อเกิดความตึงเครียดในชีวิต
ครูเกด ผู้ก่อตั้งโยสุดา เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ เป็นนักการศึกษา และเป็นนักปฏิบัติ
มีความเชื่อว่ามนุษย์โดยส่วนมากมีความสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อค้นหาคุณค่า ความสุข ความสมดุล ของตนเองได้ แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความยุ่งยาก หากมีผู้ชี้แนะและการสนับสนุนที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน
ครูเกดให้ความสำคัญกับการนำวิถีโยคะ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นองค์รวม เป้าหมายหลักคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติ และอยู่กับปัจจุบัน จึงได้เกิดเว็ปโยสุดา อันมีที่มาจากคำว่า เกศสุดา ผสานกับคำว่า โยคะ เป็นโยสุดา เพื่อผลิตงานที่ตนรักและแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านี้กับผู้ที่สนใจ