ไทย English
 

เนเธ™เธฐเธ™เธณเน€เธงเน‡เธ›

โยสุดา เป็นเว็ปที่ให้บริการงานด้านการบำบัดด้วยแนวทางแห่งการเจริญสติ ในหลายๆ ศาสตร์ และหลากหลาย เครื่องมือ เช่นโยคะ นพลักษณ์ การสื่อสารเพื่อสันติ จิตวิทยาซาเทียร์ จิตวิทยาเพื่อการรู้เท่าทันตัวเอง สุขภาพ การศึกษา การให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาพลังชีวิต และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเติบโต การเรียนรู้และการแสวงหาคุณค่าของชีวิต เพื่อไปสู่ความสมดุล ครูเกด เกศสุดา ชาตยานนท์ เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ มีความเชื่อและความหวัง อย่างเต็มเปี่ยมว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อค้นหา คุณค่า ความสุข ความสมดุล ของตนเองได้ แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความยุ่งยาก ครูเกดให้ความสำคัญกับการนำวิถีโยคะมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นองค์รวม จึงได้เกิดเว็ป โยสุดา อันมีที่มาจากคำว่า เกศสุดา ผสานกับคำว่า โยคะ เป็น โยสุดา เพื่อผลิตงานที่ตนรัก และคาดหวังว่าจะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้เล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ

(คุณสามารถเรียนกับครูเกดได้ด้วยการค้นหาข้อมุลเพิ่มเติมที่หน้าโฮมสเตย์) 

     คุณค่าของเว็บนี้  มอบแด่ คุณบิดรมารดา คุณครูบาอาจารย์           กัลยาณมิตร  ผู้ช่วยหล่อหลอมให้ชีวิต จิตวิญญาณ                                   ให้กำลังใจคอยเกื้อหนุน......

       ขอบคุณธรรมชาติอันยิ่งใหญ่                                                      ที่หล่อเลี้ยงเพียรสอนถึงความดี... ความงาม... ความเปลี่ยน...ให้ดำรง ด้วยชีวิตและลมหายใจอันแสนสุข