ที่ปรึกษาด้านชีวิต

กำลังแสดงทั้งหมด 2 ผล

ทักษะและประสบการณ์ในงานให้คำปรึกษา

ครูเกดไม่เพียงแต่จะได้รับใบประกาศนียบัตรของผู้ให้การปรึกษา (life coach), ใบประกาศครูนพลักษณ์ และผู้ให้คำปรึกษาด้วยศาสตร์นพลักษณ์และประกาศนียบัตรครูสอนการเจริญสติเพื่อแก้ปัญหาความตึงเครียดจากประเทศสหรัฐอเมริกาเท่าทั้น  แต่ยังมีทักษะ ความรู้และประสบการณ์หลากหลาก ไม่ว่าจะ เป็นผู้ฝึกสติและสอนการเจริญสติ และโยคะมากว่ายี่สิบปี ครูเกดสนใจศึกษาปรัชญา จิตวิทยา และความรู้ด้านต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์และเพื่อที่จะ ดูแลอารมณ์ ความรู้สึกและหนทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เช่นพุทธศาสตร์ โยคะศาตร์ นพลักษณ์ มอนเตสชอรี่ อายุรเวทและ การสื่อสารด้วยใจกรุณา ด้วยทักษะที่ได้รับในฐานะประธานโรงเรียน Montessori และการเป็นแม่ ทำให้ครูเกด มีความสามารถในการทำงานร่วมกับแม่ ผู้ปกครอง ครูและเด็กในวัยต่างๆ คุณสมบัติที่เป็นจุดแข็งที่สำคัญคือความสามารถที่ดำรงอยู่กับปัจจุบัน ได้ดี การเป็นผู้เฝ้าสังเกต รับฟัง เท่าทัน และเข้าใจ ความคิด ภาษาท่าทาง การปรากฏของกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับอารมณ์ต่างๆ ของตัวเองและคนที่อยู่ตรงหน้า ด้วยใจที่เปิดรับ อย่างไม่ตัดสิน ลำเอียงและวิพากวิจารณ์ ครูเกดจะรับรู้และสามารถบอกถึงจุดแข็ง หรือศักยภาพของผู้ที่อยู่ตรงหน้าได้ดี แม้คนเหล่านั้นจะมีความท้าทายก็ตาม ครูเกดยังช่วยให้ลูกค้าเข้าใจยอมรับ รักและชื่นชมตัวเองและสามารถช่วยให้พวกเขาค้นหาความสมดุลในชีวิต และจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้

ปัญหาต่างๆ ที่ครูเกดจะช่วยได้

 • ปัญหาด้านความรักทุกรูปแบบ
 • ปัญหาความสัมพันธ์ ความขัดแยังกับเพื่อน ครอบตรัวหรือเพื่อนร่วมงาน
 • มีความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ
 • ปัญหาสุขภาพที่มาจากอารมณ์และความเครียด
 • ซึมเศร้า
 • หมดไฟ
 • การจัดการและดูแลอารมณ์ ต่างๆ เช่นความโกรธ ความกลัว วิตกกังวลและโศกเศร้า
 • สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
 • พัฒนาตนเอง ค้นหาศักยภาพและทิศทางของชีวิต
 • คลาย และแก้ปมความขัดแย้งในตัวเอง
 • ต้องการเข้าใจตัวเอง และค้นหาตัวเอง