ทุกๆ หลักสูตรที่ให้บริการในงานของโยสุดา สามารถจัดเป็นเวิร์คช๊อป สำหรับกลุ่มได้ นอกจากนั้นก็สามารถออกแบบเวิร์คช๊อปอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องการทำความเข้าใจตนเอง และผู้คนรอบข้าง การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในครอบครัว เพื่อน ทีมงาน การพัฒนาการตื่นรู้ มีสติ การพัฒนาตนเอง หรือกิจกรรมด้านการบำบัดต่างๆ

 

ยกตัวอย่าง :

  • นพลักษณ์ : นพลักษณ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (เพื่อน, คู่รัก, ครอบครัว) นพลักษณ์สำหรับทีมงาน นพลักษณ์เพื่อการเท่าทันทางอารมณ์ นพลักษณ์เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตัวเอง นพลักษณ์เพื่อการเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพและมีความสุข แนะนำนพลักษณ์
  • การเจริญสติ : โยคะแห่งสติ การสื่อสารด้วยสติ ( การพูด และการฟังด้วยหัวใจ) การฝึกสติในหลากหลายรูปแบบเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกสติเพื่อลดความตึงเครียด ( Mindfulness-Based Stress Reduction)
  • การสื่อสารแห่งสันติ ฝึกการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแยัง
  • การรุ้เท่าทันตัวเอง และเท่าทันการยึดติดในตัวตน
  • โยคะเพื่อการบำบัด
  • การเต้นรำเพื่อการบำบัด
  • การรู้เท่าทัน การจัดการและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอารมณ์ด้านลบต่างๆ

ระยะเวลาของกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 2 ชม. จนกระทั่งถึง 5 วัน ขึ้นอยู่กับเนื้อหา เป้าหมายและจำนวนผู้เข้าอบรม

 

เวิรค์ช๊อป

กำลังแสดงทั้งหมด 2 ผล