ประวัติและผลงาน

2557-ปัจจุบัน ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา โดยรับให้คำปรึกษา สอนโยคะ สมาธิ การเจริญสติ และอบรมนพลักษณ์ ที่ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลวาเนีย รับให้คำปรึกษา กับคนไทยและคนที่อาศัยอยู่นอกอเมริกา ผ่านวิดีโอคอล

2559 -จบหลักสูตรนพลักษณ์สำหรับผู้ให้คำปรึกษา กับ The Narrative Enneagram, USA

2560-จบหลักสูตรครูสอนการเจริญสติเพื่อการบำบัด กับ Penn Mindfulness Program, Penn Medical School. University of Pennsylvania.

2561-จบหลักสูตรครูนพลักษณ์สำหรับผู้ให้คำปรึกษา กับ The Narrative Enneagram, USA

2553- 2557เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิตใหม่  ชุมชนบำบัดนานาชาติแห่งการเจริญสติ  เป็นผู้ริเริ่มออกแบบองค์กร ด้วยแนวทางการทำงานแบบ Learning center สร้างปรัชญาองค์กรและสร้างโปรแกรมการบำบัดด้วยแนวทางแห่งการเจริญสติในรูปแบบต่างๆ ทำให้มูลนิธิแห่งนี้มีลักษณะเฉพาะตัว ที่แตกต่างจากสถานฟื้นฟูต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก  พร้อมทั้งเป็นนักบำบัด เป็นที่ปรึกษาทางชีวิต และครูสอนการเจริญสติให้กับสมาชิก ผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจต่างๆ เช่น เครียด ซึมเศร้า ปัญหาความสัมพันธ์ เหนื่อยล้า หมดไฟ (Burn out) ต้องการพัฒนาตนเอง ผู้ฟื้นฟูจากการใช้สารเสพติด

2554-ปัจจุบัน     ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาซาเทียร์ (Satire Model) Denial Management กับผู้ที่ใช้สารเสพติดต่างๆ หรือยาต่างๆ Voice dialogue จิตวิทยาการรู้เท่าทันตัวตน, Non- violent communication การสื่อสารเพื่อสันติ เพื่อนำมาใช้ในการให้คำปรึกษา และการบำบัดร่วมกับโยคะและนพลักษณ์ ให้กับผุ้มีปัญหาหมดไฟ  ปัญหาความสัมพันธ์ คู่ครองนอกใจ ความรุนแรงในครอบครัวฯลฯ

2547-2554  ศึกษาและทำงานด้านการศึกษาทางเลือกแบบมอนเตสซอรี่  เป็นกรรมการบริหารและประธานบริหารโรงเรียนปิติศึกษา (เชียงรายมอนเตสชอรี่)  และเป็นประธานมูลนิธิปิติศึกษา เขียนและแปลหนังสือ 2 เล่มเกี่ยวกับเด็ก

2546– ปัจจุบัน      เป็น Life Coach เป็นนักบำบัด ที่ใช้โยคะแห่งสติ นพลักษณ์และเทคนิคการตระหนักรู้ตัวตนในแบบต่างๆเพื่อการปรับสมดุล ปรับอารมณ์ บำบัด และฟื้นฟูสภาพจิต เป็นวิทยากรรับเชิญองค์กรต่างๆ,เน้นการสอนให้เป็นครูรับจัดกิจกรรมด้านการบำบัด ด้วยวิถีแห่งสติ(mindfulness) ทั่วประเทศ เปิดโฮมสเตย์เป็นสถานที่บำบัดสำหรับคนจากทั่วโลก ( ปิดกิจการปี 2557)

2550 ศึกษาโยคะเพิ่มเติมที่ฤษีเกศประเทศอินเดีย ในแนวไอเยนก้าและตันตราโยคะ

2546  อบรมและเผยแพร่ นพลักษณ์ ศาสตร์ แห่งการรู้จักตัวเอง เพื่อพัฒนาไปสู่ศักยภาพอันสูงสุด  กับทีมงานอบรมนพลักษณ์ในประเทศไทย  ผ่านการฝึกอบรมครูนพลักษณ์  และร่วมงานกับบริษัทเอ็นเนียแกรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2541-2546 มีผลงานหนังสือโยคะต่างๆ จำนวน 6 เล่ม

2544 อาจารย์พิเศษภาควิชาปรัชญาและศาสนา สอนโยคะและปรัชญาอินเดีย  คณะมนุษยศาสตร์ มศว.ประสานมิตร

2541-2545 เป็นวิทยากรและครูสอนโยคะประจำที่  – บ.อมรินทร์พรินท์ฯ หลักสูตร ทะเลบำบัด   – ร้านสหกรณ์เลมอนฟาร์ม พัฒนาจำกัด  – บ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล หลักสูตร โยคะเพื่อการผ่อนคลาย และหน่วยงานต่างที่จัดกิจกรรมโยคะบำบัด

2541  ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรครูโยคะ กับครูโยคะชาวญี่ปุ่น  (อ.ฮิโรชิและฮิเดโกะ) ผู้ศึกษาวิจัยและสอนโยคะที่อินเดีย ณ สถาบันไกวัลยธรรม

2538-2539รับผิดชอบ จัดทำโครงการรักสุขภาพกับบางจาก เปิดสอน โยคะ ไทเก๊ก อาหารสุขภาพโครงการผักปลอดสารพิษ ทัวร์ ปลอดสารพิษ

2537-2538 -สอนโยคะเป็นวิทยาทาน ตามกลุ่มกิจกรรม สโมสร ต่างๆ ให้องค์กรพัฒนาเอกชน

2536  ฝึกโยคะเพิ่มเติมในสายอนันตยมรรค

2545 ร่วมทำงานวิจัยให้กับกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับมิติทางสุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อสร้างสังคม แห่งสุขภาวะ ในโครงการ การเรียนรู้สู่สุขภาพในกระบวนทัศน์ใหม่Ž

2532 สำเร็จการศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ด้านการเมืองระหว่างประเทศ โทปรัชญาและศาสนา   แล้วเข้าทำงานด้านการพัฒนาเด็ก, สิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ที่บริษัทน้ำมันบางจาก  จัดสอนโยคะให้กับผู้บริหารองค์กรในโครงการสร้างบางจากให้เป็นบ้าน ในโปรแกรมจริงŽ

2529 -2530 เริ่มศึกษาโยคะครั้งแรกกับครูสอนปรัชญาศาสนาในมหาวิทยาลัย และ เริ่มสอนโยคะให้นักศึกษาที่สนใจทั่วไปในและนอกมหาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมด้านธรรมชาติบำบัด การเผชิญหน้ากับความกลัวท่ามกลางธรรมชาติที่ไม่คุ้นเคย