2529 -2530

2529- 2530   เริ่มศึกษาโยคะครั้งแรกกับครูสอนปรัชญาศาสนาในมหาวิทยาลัย และ เริ่มสอนโยคะให้นักศึกษาที่สนใจทั่วไปในและนอกมหาวิทยาลัย 
จัดกิจกรรมด้านธรรมชาติบำบัด การเผชิญหน้ากับความกลัวท่ามกลางธรรมชาติที่ไม่คุ้นเคย