2541-2545

2541-2545  เป็นวิทยากรและครูสอนโยคะประจำที่ 
– บ.อมรินทร์พรินท์ฯ หลักสูตร ทะเลบำบัด  
– ร้านสหกรณ์เลมอนฟาร์ม พัฒนาจำกัด 
– บ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล หลักสูตร โยคะเพื่อการผ่อนคลาย และหน่วยงานต่างที่จัดกิจกรรมโยคะบำบัด