2544

2544    อาจารย์พิเศษภาควิชาปรัชญาและศาสนา สอนโยคะและปรัชญาอินเดีย 
คณะมนุษยศาสตร์ มศว.ประสานมิตร