2545

2545    ร่วมทำงานวิจัยให้กับกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับมิติทางสุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่
เพื่อสร้างสังคม แห่งสุขภาวะ ในโครงการ การเรียนรู้สู่สุขภาพในกระบวนทัศน์ใหม่Ž