2547-2554

2547- 2554     ศึกษาและทำงานด้านการศึกษาทางเลือกแบบมอนเตสซอรี่ 
เป็นกรรมการบริหารและประธานบริหารโรงเรียนปิติศึกษา (เชียงรายมอนเตสชอรี่) 
และเป็นประธานมูลนิธิปิติศึกษา เขียนและแปลหนังสือ 2 เล่มเกี่ยวกับเด็ก