2554

2554-ปัจจุบัน     ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาซาเทียร์ (Satire Model)
Denial Management กับผู้ที่ใช้สารเสพติดต่างๆ หรือยาต่างๆ
Voice dialogue จิตวิทยาการรู้เท่าทันตัวตน, Non- violent communication การสื่อสารเพื่อสันติ เพื่อนำมาใช้ในการให้คำปรึกษา และการบำบัดร่วมกับโยคะและนพลักษณ์
ให้กับผุ้มีปัญหาหมดไฟ  ปัญหาความสัมพันธ์ คู่ครองนอกใจ ความรุนแรงในครอบครัวฯลฯ