อบรมโค้ชและนักบำบัด

฿50,000.00

สำหรับนักจิตวิทยาบำบัด ผู้ให้คำปรึกษาทางชีวิต โค้ช ผู้ที่ทำงานด้านการบำบัดและการพัฒนาตนเอง

Description

ฝึกให้มีความสามารถในการพัฒนาผู้รับรู้ภายใน (inner observer) เข้าใจตัวตน บุคลิกตัวเองอย่างถ่องแท้ เรียนรู้แนวทางในการเป็นโค้ชที่มีสติ ตระหนักรู้ เท่าทันความคิด ความรู้สึกทางอารมณ์และร่างกายของตัวเองและผู้อื่น ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่สำคัญๆ และรู้วิธีการที่จะนำไปใช้กับลูกค้าได้ในชีวิตประจำวัน หัวข้อหลักๆ ในการฝึกเช่น การฝึกเท่าทันแบบแผนความคิดและการกระทำ (MBCT- Mindfulness Base Cognitive Behavior) การเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และอารมณ์ (Body Awareness and body language) เข้าใจภาษาท่าทางที่เชื่อมโยงกับอารมณ์
สติกับการเคลื่อนไหว การฝึกสติในการพูด และรับฟัง ( Compassionate Sharing) ตระหนักรู้ตัวตนที่หลากหลาย (Vioce Dialogue) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Non Violent Communication) การผ่อนคลายความเครียด ( Deep Relaxation)นพลักษณ์ และ mindfulness-Based stress Reduction

ระยะเวลา

หลักสูตร 50 ชม.เรียนครั้งละ 2 ชม. 50,000 บาท
แบ่งจ่ายได้